Сделать стартовой страницейДобавить в избранноеНаш e-mail
Добавить сайт : Редактировать


Интернет: Каталог сайтов, Рефераты, Рецепты, Мода, красота, стиль, товары, услуги, отдых
Игры On-line: Puzzle , Кроссворды , О, счастливчик!
Компьютеры: Обои на рабочий стол
Развлечения: Анекдоты, Фотоприколы, Поздравления, Фотомодели, Сонник, Гороскоп совместимости , Знакомства
Интернет-магазины: Женское белье, купальники, парфюмерия, косметика, мужское белье, одежда
Женское белье и одежда   Купальники 2018

 
Реферат Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
    Теми рефератів --> Цінні папери [28] --> Реферат: Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
Реферат: Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства

    Сторінка - 1/1

ДОГОВІР
про обслуговування комерційним банком
довірчого товариства

м. ____________ "___"_________199__ р.

Довірче товариство "_____________________________________" (далі – Товариство),

в особі________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та комерцій­ний банк "________" (далі – Банк), в особі __________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі статуту Банку, з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне.

1. Умова договору

1.1. Товариство доручає, а Банк зобов’язується проводити такі банківські опе­рації:

______________________________________________________________________________.

1.2. Товариство, відповідно до умов договору, передає, а Банк приймає до схову такі види майна: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(грошові кошти, цінні папери, документи,

______________________________________________________________________________.

які посвідчують право власності довірителів)

Передача майна до схову в Банк відбувається на основі підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити: опис майна, переданого до схову, його вартість (згідно з домовленістю сторін, оцінкою аудиторської фірми, діючими нормативними актами), дату та місце передачі, інші умови. З часу підписання акт прийому-передачі є невід’ємною часткою цього Договору (Додаток №1).

1.3. У разі необхідності на окремі види банківських операцій сторони можуть укладати додатковий договір.

2. Права Товариства

2.1. Встановлювати умови схову майна в Банку. Ці умови мають такий зміст: _______

______________________________________________________________________________.

2.2. Одержувати від Банку інформацію щодо своїх наказів.

2.3. Інші права Товариства:__________________________________________________.

3. Обов’язки Товариства

3.1. Надавати Банку письмові накази відносно умов Договору. Накази оформляти відповідно до вимог діючого законодавства України.

3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства повністю сплатити внески засновників у статутний фонд.

3.3. Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами.

3.4. Надати Банку належним чином засвідчені копії установчих документів Това­ри­ства (статуту, установчого договору, реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни та доповнення, які вносяться в установчі документи Товариства і до скла­ду довірених осіб, у 5-денний строк з моменту внесення їх у державний реєстр, як­що ці зміни потребують перереєстрації Товариства, а в інших випадках – з моменту їх прийняття.

3.5. Відшкодовувати видатки Банку, пов’язані з виконанням його функцій у залеж­ності від ______________________________________________________________________

(кількості або суми здійснених операцій,

______________________________________________________________________________

строку схову майна, інших показників)

у розмірі__________________________________________ (грн., відсотків). Перерахування

(літерами)

коштів Банку здійснюється до "_______" числа кожного місяця шляхом оплати платіжних доку­ментів, які подаються Банком.

3.6. Надати Банку, згідно з діючим законодавством України, картки зразків під­пи­сів довірених або вповноважених осіб, які мають право давати розпорядження від іме­ні Товариства на здійснення операцій з його майном та майном довірителів.

3.7. Інші обов’язки Товариства_______________________________________________.

4. Права Банку

4.1. Припинити ведення рахунків Товариства, якщо в тримісячний строк після його реєстрації засновники повністю не внесли кошти в статутний фонд Товариства.

4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи, одержані від Товариства, не відповідають вимогам чинного законодавства України.

4.3. Вносити пропозиції Товариства з питань його діяльності та брати участь у їх розгляді.

4.4. За письмовим розпорядженням Товариства здійснювати операції з вико­ростанням вільних_______________________________________________________________________.

(грошових коштів та цінних паперів)

Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на таких умовах: _______ ______________________________________________________________________________.

4.5. Вимагати компенсації витрат, пов’язаних з виконанням Договору.

4.6. Інші права Банку: ______________________________________________________.

5. Обов’язки Банку

5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі банківські рахунки: _____ ______________________________________________________________________________.

(назви рахунків)

5.2. Здійснювати банківські операції відповідно до діючого законодавства України, на підставі письмових розпоряджень Товариства, погоджених з усіма довіреними особами, якщо інше не перебачене установчим договором Товариства.

5.3. Забезпечувати схов та своєчасне повернення майна Товариства та його довірителів у термін ______ днів з моменту звернення Товариства.

5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства та його довірителів, які суперечать діючому законодавству або не регламентовані цим Договором та розпо­ряд­жен­нями Товариства.

5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, яка є комерційною таємницею Товариства. Відповідальність посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з чинним законодавством України.

5.6. Надавати Товариству до "______" числа кожного місяця платіжні документи для відшкодування витрат за здійснені банківські операції.

5.7. Інші обов’язки Банку: __________________________________________________.

6. Відповідальність сторін

6.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним чином, сприяти іншій стороні в їх виконанні.

6.2. Сторона, яка порушила обов’язки, згідно з цим Договором, повинна усунути по­рушення.

6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Збитки, нанесені Товариству або Банку в цьому випадку, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо збитки є наслідком дій, здійснених у відповідності з письмовими розпорядженнями Товариства.

7. Інші умови

7.1. Суперечки, які виникають у ході виконання сторонами цього Договору, але не врегульовані його умовами, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законо­давством.

7.2. У всьому іншому, що не передбачене Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Додаткові умови: ______________________________________________________.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір стає чинним з моменту його підписання і діє до "___" ________ 199___ р.

8.2. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

8.3. У разі скасування даного Договору в установленому порядку Банк у тижне­вий термін передає Товариству або Банку-правонаступнику майно, яке знаходиться на відпо­відаль­­ному схові, а також перераховує залишки коштів, які належать Товариству та його довірителям, на рахунки, заздалегідь повідомлені Товариством.

8.4. У разі припинення дії Договору Банк має право на відшкодування своїх ви­трат за цим Договором перш ніж він поверне Товариству його майно, згідно з до­мов­леністю між сторонами. Відшкодування не може бути проведено за рахунок май­на довірителів.

8.5. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю сторін у письмовій формі.

8.6. Термін дії Договору може бути продовжено на наступний рік на підставі письмової згоди сторін.

Повні юридичні адреси сторін


    Сторінки - 1
Інформація
Всього 4648 рефератів в 65 розділахbigmir)net TOP 100